Algemene Cursusbepalingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen workshop en cursist.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
a. Studie informatie van de workshop waarin alle relevante gegevens van de betreffende workshop zijn vermeld, hierna te noemen studiemateriaal.

2. DUUR EN INHOUD VAN DE WORKSHOP DIABETISCHE VOETWIJZER
a. De duur van de workshop is 2 uur.

3. KOSTEN VAN DE WORKSHOP
a. de kosten van de workshop bedragen 80,00 euro inc. studiemateriaal.

4. DE OVEREENKOMST TUSSEN De DIABETISCH VOETWIJZER EN CURSIST
a. De overeenkomst tussen de diabetische voetwijzer en cursist gaat in werking zodra de cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd en door de diabetische voetwijzer een bevestigingsmail heeft ontvangen.
b. Bij de inschrijving is de cursist een door de diabetische voetwijzer te bepalen bedrag verschuldigd.
c. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan de diabetische voetwijzer te melden.

5. BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE
a. De diabetische voetwijzer bepaalt de termijnen waarin de onderwijsbijdrage voldaan moet worden.
b. Betaling van de onderwijsbijdrage geschiedt per factuur.
i. De diabetische voetwijzer mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering de verschuldigde onderwijsbijdrage in zijn geheel direct opeisbaar.
ii. d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de diabetische voetwijzer(zie art. 6d) blijft de verplichting tot betalen van de onderwijsbijdrage onverminderd bestaan; ook in dit geval is de verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar.
iii. e. Bij tussentijdse beëindiging wordt de reeds te veel betaalde onderwijsbijdrage na de opzeggingstermijn onmiddellijk terugbetaald.
iv. f. Betaling van het examengeld, indien van toepassing, dient voor het examen voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van het examengeld is het mogelijk dat een cursist niet kan deelnemen aan het desbetreffende examen en zich opnieuw zal moeten laten registreren voor een volgend examen.
v. g. Indien de cursist verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van het lesgeld.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST
a. Voor aanvang van de workshop. Bij annulering tot 28 dagen voor de workshop wordt de cursist 10% van het verschuldigde lesgeld in rekening gebracht. b. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de workshop, zal 30% van het verschuldigde lesgeld in rekening worden gebracht.
i. Bij annulering tussen 2 weken voor de opleiding of tijdens de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
ii. d. Bij cursussen waarvoor geen inschrijfgeld is verlangd, vindt bij annulering geen restitutie plaats van gedane betalingen. Indien de cursist nog geen betaling heeft gedaan voor aanvang van de cursus waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld, vallen betalingen onder art. 3.d
iii. e. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald.
iv. f. De diabetische vooetwijzer is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de diabetische voetwijzer of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige onderwijsbijdrage blijft daarbij onverminderd bestaan.
v. g. Op alle inschrijvingen is een bedenktijd van 14 dagen van toepassing, tenzij de inschrijving geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus.

7. INVORDERING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE
Indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, zal tot incassomaatregelen over worden gegaan. Het, nog te vorderen bedrag, zal worden verhoogd met de wettelijke rente en incassokosten.

8. MATERIALEN
De diabetische voetwijzer bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij de diabetische voetwijzer aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

9. AANSPRAKELIJKHEID
a. De diabetische voetwijzer is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden, veroorzaakt door de cursist zelf.

10. LESTIJDEN EN PLAATS
a. De diabetische voetwijzer is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet uitkomt zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een eventuele gedane aanbetaling zal door de school worden gerestitueerd.
b. De diabetische voetwijzer is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen. c. De vakanties worden door de school vastgesteld. d. Door omstandigheden (ziekte, zwangerschap, etc.) kan men de cursus tussentijds onderbreken en in een later stadium weer verder gaan en/of afmaken.

11. AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de diabetische voetwijzer berust bij de diabetische voetwijzer. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de diabetische voetwijzer .

12. ACCREDITATIEPUNTEN
De diabetische voetwijzer schrijft na elke kennisbijeenkomst, de accreditatiepunten bij in het KRP. Het is niet nodig uw schoolcertificaten op te sturen naar Procert.

13 .WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
a. Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van De diabetische voetwijzer opgenomen en gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren. De diabetische voetwijzer stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. b. Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot en verbetering van de aan ons toevertrouwde gegevens.